iphrojekthi yokuchoboza ngamatshe eselula

Luk 9 | `RWOKARO | STEP | Yesusndo enengo keyimo sulena ...

1 Yesusndo enengo keyimo sulena oni kande elaya kegidembolo elaya ngu negoyelootoni, ombulo gooboongoowonggori. Ngundilo tetoyi, Yesusndo yuka biyomi ko sayi damoni oowooyingga nguya yomosiyoweloyi yanggango ulungga yunolo sunggi yewolo. 2 Ngundilo soweyelootoni, salo, Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, ngundo enengo simoo bale sobowooteku damoni ngulo mandeni ngu …

Thola Intengo

Inkomo.blogspot : Izindaba zokubhebhana ezizokshiya ...

Inkomo.blogspot has 487 visitors and 913 pageviews daily. Subdomains Traffic Shares Tsmsport.blogspot is the most popular subdomain of Blogspot with 2.47% of its total traffic.

Thola Intengo

‘Sekuyoba ngozimakhaza kuMandela’ | Isolezwe

UZuma utshele amalungu ePhalamende izolo ngesimo sempilo kaMandela kwabonakala kuba nokukhululeka okuncane ezweni njengoba kusabanjwe umoya ngempilo yakhe.

Thola Intengo

Ingoma 14 —⁠Dumisani INkosi Entsha | Ingoma Yokukhonza

Hlabela ngentokozo uveza ukuthi uyaziqakathekisa izibusiso ezizalethwa yikubusa kukaKhristu emhlabeni. Dawuniloda umculo kanye lamazwi engoma le.

Thola Intengo

INQUBO YOKUHLOLA UMTHELELA OZOBA KHONA …

7 inqubo yokuhlola umthelela ozoba khona kwezemvelo kanye nesicelo sokuphathwa kokungcola ukunwetshwa okuhlongozwayo kwamadamu omlotha esiteshini

Thola Intengo

Ibirimo/Summary/Sommaire page/urup. - Police

official gazette nº 27 of 08/07/2013 2 itegeko nº 30/2013 ryo kuwa 24/5/2013 ryerekeye imiburanishirize y’imanza z’inshinjabyaha ishakiro

Thola Intengo

ORGANIC LAW INSTITUTING THE PENAL CODE LOI …

PENAL CODE LOI ORGANIQUE PORTANT CODE PENAL . 2 ... Organic Law instituting the penal code N° 01/2012/OL du 02/05/2012 Loi Organique portant code penal . Official Gazette nº Special of 14 June 2012 3 ITEGEKO NGENGA N° 01/2012/OL RYO KUWA 02/05/2012 RISHYIRAHO

Thola Intengo

wamkela inyaniso nokukhanya, de Intobeko Izisa Iintsikelelo

Intobeko Izisa Iintsikelelo Ulwazi lwenyaniso kunye neempendulo zemibuzo yethu ziza kuthi xa sithobela imithetho kaThixo emikhulu. B azalwane noodade bam abatha-ndekayo, ndibulela ukuba ndi-nani ngalentsasa. Ndikhangela umdla kukholo nemithandazo yenu xa ndiphendula ithuba eliyintsikelelo lokuthetha phambi kwenu nakunye nani.

Thola Intengo